Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Technická řešení pro rozsáhlé projekty

05.04.2021
Slovenský projekt D4R7 v Bratislavě zahrnuje výstavbu 27 km dálnice D4 a 32 km rychlostní silnice R7 včetně 14 křižovatek a více než sta mostů, k nimž patří i poměrně velký most přes Dunaj o povrchové ploše přes 100 000 m². Projekt představuje největší partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) ve slovenské historii.

R7 je nová dopravní tepna se směrově oddělenými jízdními pásy a dvěma jízdními pruhy v každém směru, která vede z centra Bratislavy na jihovýchod do Holic. Projekt zlepší místní dopravní podmínky i dopravu do sousedních zemí, čímž otevře další příležitosti k hospodářskému rozvoji.

Hlavní stavba projektu sestává ze dvou mostů, přes Dunaj a přes kajakářskou dráhu. Hlavní pole mostu přes kajakářskou dráhu je dlouhé 210 m, zatímco hlavní pole mostu přes Dunaj měří 170 m. Celková délka vzájemně spojených mostů je 900 m.

ULMA dodávala technická řešení a materiál pro římsy mostovky, segmenty pilířů a pilíře. Na římsy mostovky byly použity tři bednící vozíky MK pro kompozitní mosty. Bednicí vozíky MK jsou vytvořeny výhradně z komponent systému MK, a proto se snadno přizpůsobily přesným rozměrům mostovky o šířce 34,5 m. Tak bylo dosaženo maximální účinnosti a rentability. Tyto vozíky umožnily odlévat desetimetrové římsy ve dvacetimetrových segmentech průměrně v pětidenním cyklu.

Římsový vozík je trojrozměrná konstrukce tvořená rovnoběžnými plochami z příhrad MK, jejichž vzájemná vzdálenost je dána požadovanou odlévanou délkou. Příhrady MK jsou spolu spojeny rámem upevněným na již dokončené středové mostovce.

Vozíky potřebují jeřáb jen ke svému prvnímu usazení na mostovku. Bednicí vozíky MK pro kompozitní mosty využívají ke svému usazení šroubové zvedáky, k podélnému posunu hydraulické válce a k překonání mostních pilířů rotační systém, rovněž s hydraulickými válci.

Pilířové segmenty u krajních pilířů jsou značně velké. Ty největší jsou u mostu přes kajakovou dráhu a měří 20 m na délku, 16,3 m na šířku a 13 m na výšku. Celková hmotnost betonu, který je třeba nést, je 1 600 tun a konstrukce byla odlita ve čtyřech samostatných fázích. Pro tuto část projektu byl použit systém ENKOFORM HMK; je možné jej totiž upravit pro různé sekce a použít v různých konfiguracích. Na zakřivených částech nad pilíři bylo použito kovové bednění.

Konstrukce bednění byla nesena podpůrnými věžemi T-500, které přenášejí zatížení pilíře na jeho základ.  

Nejvyšší pilíř přes kajakovou dráhu je vysoký 9,1 m. Sestává ze dvou nakloněných sloupů, jednoho ve tvaru válce a druhého ve tvaru kvádru, spojených na vrcholu. Systém ENKOFORM VMK byl použit pro různé geometrie pilířů a umožnil konstrukce zhotovit ve dvou fázích odlévání.