Přejít na obsah | Přejít na navigaci

OCHRANA ÚDAJŮ A SOUBORY COOKIE

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Prostřednictvím tohoto oznámení a v souladu s ustanoveními právních předpisů ohledně všeobecné ochraně údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) společnost ULMA C y E, S. Coop. zejména informuje uživatele webových stránek www.ulmaconstruction.com o svých zásadách ochrany osobních údajů, aby se mohli svobodně a dobrovolně rozhodnout, zda chtějí společnosti ULMA C y E, S. Coop. poskytnout osobní údaje, které mohou být vyžádány nebo vyžadovány u předplatného nebo během používání jakýchkoli služeb, které společnost ULMA C y E, S. Coop. na těchto webových stránkách nabízí.

2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) poskytují informace o formách ochrany osobních údajů Uživatelů webových stránek nacházejících se na adrese https://www.ulmaconstruction.com (dále jen „Webové stránky“).

3. Osoby používající Webové stránky dále jen jako „Uživatelé“.

4. Správcem osobních údajů získaných o Uživatelích Webových stránek a subjektem zodpovědným za tento soubor je společnost ULMA.

5. Některé služby na těchto webových stránkách mohou obsahovat zvláštní podmínky ve vztahu k ochraně osobních údajů, které budou vyznačeny v příslušné službě.

6. Uživatel zaručuje, že poskytnuté údaje jsou pravdivé, přesné, úplné a aktuální, a přijímá odpovědnost za jakoukoli škodu či újmu, přímou či nepřímou, která případně vznikne v důsledku nesplnění tohoto závazku. V případě, že poskytnuté údaje náleží třetí straně, zaručuje uživatel, že byla tato třetí strana informována o aspektech uvedených v tomto dokumentu, a získal souhlas s předáním osobních údajů společnosti ULMA C y E, S. Coop. k výše uvedeným účelům. 

7. V případě osobních údajů získaných prostřednictvím webového formuláře musí uživatel vyplnit alespoň pole označená hvězdičkou; nebudou-li tyto povinné údaje uvedeny, nebude moci společnost ULMA C y E, S. Coop. webovou službu spravovat nebo zodpovědět dotaz.

8. Obsah těchto Webových stránek je majetkem Správce a je ze zákona chráněn. Společnost ULMA C y E, S. Coop. přijala opatření vyžadovaná zákonem na ochranu osobních údajů a nasadila veškeré zdroje a technická opatření, které má k dispozici, aby předešla ztrátám, neoprávněnému použití, pozměnění, neoprávněnému přístupu a krádeži osobních údajů, které jsou společnosti poskytovány.

9. Správce prohlašuje, že stránky Webových stránek jsou prosty obsahu, který porušuje práva třetích stran nebo platné zákony, a zejména obsahu, který obsahuje informace vyvolávající nebo představující hrozbu pro ochranu nebo zabezpečení osobních údajů jakékoli osoby, který prosazuje činnosti nebo jednání, které jsou nezákonné, urážlivé, výhružné, obscénní, pomlouvačné nebo hanlivé, které vybízejí k rasismu nebo perzekuci z etnických, kulturních nebo náboženských důvodů, které propagují nebo podporují trestnou činnost, které porušují práva třetích stran, včetně práv duševního vlastnictví, nebo které představují jakoukoli jinou formu narušení zákonem chráněného majetku.

II. ÚČEL SBĚRU ÚDAJŮ

1. Společnost ULMA C y E, S. Coop. zodpovídá za tento soubor a jeho účelem je řízení, správa, nabízení, rozšiřování a zlepšování služeb, které si uživatel případně předplatí, kromě zasílání technických a provozních informací a informací týkající se prodeje, prostřednictvím tradičních a elektronických prostředků, pokud si je uživatel vyžádá, v souvislosti s produkty a službami nabízenými společností ULMA C y E, S. Coop. nyní i v budoucnu, jakož i informace týkající se ochrany a elektronického zabezpečení osobních údajů.

Správce je povinen zpracovávat osobní údaje Uživatelů za účelem a v rozsahu nezbytném pro používání Webových stránek, a to navíc k níže uvedenému:

a) předplatí-li si bulletin „Stavební magazín UNews“, za účelem zasílání tohoto bulletinu. Právním základem zpracování osobních údajů Uživatelů je dobrovolný souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Správce může Uživatelům zasílat rovněž průzkumy s cílem nabízet a zlepšovat služby společnosti ULMA. Ať je tomu jakkoli, odpovědi Uživatelů budou z podstaty dobrovolné.

b) využijí-li kontaktní formulář a zašlou-li otázku nebo dotaz, za účelem zodpovězení této otázky či dotazu. Právním základem zpracování osobních údajů Uživatelů je oprávněný zájem správce, kterým je kromě dobrovolného souhlasu (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR) správa korespondence (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Správce může Uživatelům zasílat rovněž průzkumy s cílem nabízet a zlepšovat služby společnosti ULMA. Ať je tomu jakkoli, odpovědi Uživatelů budou z podstaty dobrovolné.

c) použijí-li formulář „Odeslat životopis“, s cílem zúčastnit se náborového procesu. Právním základem zpracování osobních údajů Uživatelů je dobrovolný souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

d) použijí-li formulář ke stažení balíčku služeb ULMA Studio for Revit®, s cílem reagovat na jakoukoli otázku nebo dotaz týkající se používání staženého balíčku.  Právním základem zpracování osobních údajů Uživatelů je dobrovolný souhlas (článek 6, odst. 1 písm. a) GDPR). Obdobně mohou být Uživatelům zasílány průzkumy za účelem nabízení služeb, jakož i jejich zkvalitňování. Odpovědi Uživatelů budou vždy poskytnuty dobrovolně.

2. Správce bude zpracovávat osobní údaje k účelům uvedeným v bodě 1:

a) na základě souhlasu s použitím osobních údajů zadaných do systému nebo do kontaktního formuláře „Odeslat dotaz“, předplatného informačního bulletinu „Stavební magazín UNews“, formuláře „Odeslat životopis“ nebo formuláře ke „Stažení balíčku služeb ULMA Studio for Revit®“ nebo formuláře ke

b) protože zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje,

c) protože zpracování je nezbytné pro splnění cílů Správce vyplývajících z oprávněných zájmů jako např.: správné fungování Webových stránek a správy korespondence.

3. Souhlas Uživatele je dobrovolný a Uživatel jej může kdykoli odvolat. Současně vás tímto informujeme, že odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost jakéhokoli zpracování provedeného na základě souhlasu daného před jeho odvoláním.

4. Osobní údaje Uživatelů nepodléhají automatizovanému zpracování, včetně profilování.

5. V souladu se zákonem č. 34/2002 ze dne 11. července o informační společnosti a službách elektronického obchodování platí, že nechce-li uživatel v budoucnu dostávat e-maily od společnosti ULMA C y E, S. Coop., odešlete prosím tento požadavek e-mailem na adresu:

III. PRÁVA UŽIVATELŮ

1. Uživatelé jsou oprávněni kdykoli:

a)  uplatnit své právo na přístup, opravu, výmaz, vznesení námitek a přenositelnost údajů prostřednictvím e-mailové adresy lopd@ulmaconstruction.es

b) vyžádat si informace o svých osobních údajích podléhajících zpracování včetně informací o: účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných údajů, doba uchovávání, původu údajů, rozsahu a formě zpracování a orgánech, jimž jsou osobní údaje sdělovány,

c) vznášet námitky, je-li právním základem pro zpracování osobních údajů oprávněný zájem Správce.

d) odvolat souhlas, jsou-li osobní údaje Uživatelů zpracovávány na základě souhlasu,

2. Uplatnit nárok u dozorového úřadu, jinými slovy u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3. Žádosti týkající se uplatnění práv uvedených v části 1 budou předloženy v elektronické formě a budou odeslány na tuto adresu:  

4. Správce si vyhrazuje právo odmítnout výmaz osobních údajů Uživatelů, je-li jejich uchování nezbytné k uspokojení nároků nebo vyžadují-li to platné zákony.

IV. SDĚLOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

1. Osobní údaje Uživatelů mohou být k dispozici orgánům oprávněným k jejich přijetí z titulu platných zákonů, zejména orgánům veřejné správy, soudům a senátům.

2. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí.

V. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Osobní údaje Uživatelů budou uchovávány po níže uvedenou dobu:

a) předplatí-li si bulletin „Stavební magazín UNews“, dokud Uživatelé neodvolají svůj souhlas.

b) využijí-li kontaktní formulář a zašlou-li otázku nebo dotaz, po dobu 4 let od okamžiku přijetí.

c) využijí-li formulář „Odeslat životopis“, po dobu šesti měsíců po datu přijetí jejich životopisu.

d) použijí-li formulář ke „Stažení balíčku služeb ULMA Studio for Revit®, po dobu čtyř let ode dne přijetí požadavku.

VI. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Tyto webové stránky, stejně jako většina jiných webových stránek, využívají soubory cookie ke zkvalitňování uživatelského zážitku. Níže naleznete detailní informace o tom, co jsou soubory cookie, jaké typy souborů tyto webové stránky používají, jak je můžete ve svém prohlížeči deaktivovat a jak zabránit třetím stranám instalovat soubory cookies.

Co jsou soubory cookie a jak je na našich webových stránkách využíváme?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které mohou webové stránky využívat k zefektivnění uživatelského zážitku.

Zákon nám umožňuje ukládat soubory cookie na vašem zařízení, jsou-li pro provoz stránek absolutně nezbytné. Pro všechny ostatní typy souborů cookie vyžadují tyto webové stránky váš souhlas. Stejně jako většina webových stránek na internetu využívají webové stránky společnosti ULMA C y E, S. Coop. soubory cookie k:

 • Zajištění správné funkce webových stránek.
 • Ukládání vašich preferencí jako např. zvolený jazyk a velikost fontu.
 • Získání dalších informací o tom, jak webové stránky procházíte.
 • Sběru anonymních statistických informací jako např. které webové stránky jste navštívili a jak dlouho jste je procházeli.
 • Příležitostnému zobrazení pro uživatele relevantních a atraktivních reklam.

Soubory cookie nám pomáhají optimalizovat způsob, jakým stránky procházíte, tím, že přizpůsobují námi nabízené informace a služby tak, aby odpovídaly vašim zájmům. Takto vám při každé návštěvě našich webových stránek můžeme poskytnout lepší zážitek. Webové stránky společnosti ULMA C y E, S. Coop. využívají soubory cookie k tomu, aby umožnily, přizpůsobily a usnadnili jejich procházení.

Soubory cookie jsou spojeny s anonymním uživatelem a jeho počítačem nebo zařízením. Neposkytují odkazy, které odhalují osobní údaje. Máte kdykoli přístup k nastavení vašeho prohlížeče za účelem změny a/nebo zablokování instalace souborů cookie odeslaných společností ULMA C y E, S. Coop., aniž by vám to bránilo v přístupu k obsahu webových stránek. Může tím však být ovlivněna kvalita služeb.

Proč jsou důležité?

 • Technicky soubory cookie zrychlují webové stránky a lépe se přizpůsobují preferencím jednotlivých uživatelů tím, že např. ukládají jazyk nebo měnu země nebo rozpoznávají zařízení, které k webovým stránkám přistupuje.
 • Používají se k nastavení úrovní ochrany a zabezpečení k prevenci či znemožnění kybernetických útoků na webové stránky nebo jejich uživatele.
 • Pomáhají správcům webových stránek získávat statistické informace shromážděné soubory cookie a zvyšovat tak kvalitu služeb a uživatelský zážitek.

Které různé druhy souborů cookie ve společnosti ULMA C y E, S. Coop. používáme?

Mezi soubory cookie existují rozdíly podle toho, kdo spravuje zařízení nebo doménu, odkud jsou soubory cookie odesílány a získané údaje jsou zpracovávány:

 • Soubory cookie první strany jsou soubory cookie, které jsou odesílány do vašeho počítače a jsou výhradně spravovány společností ULMA C y E, S. Coop. za účelem zkvalitnění funkce webových stránek (např. při klikání na tlačítka webových stránek nebo sledování videí umístěných na jiných webových stránkách). Údaje, které z nich získáváme, se používají ke zkvalitnění našich služeb a vašeho uživatelského zážitku.
 • Soubory cookie třetí strany jsou soubory cookie nastavené jinou doménou, nežli doménou našich webových stránek. K údajům uloženým v souborech cookie jiných webových stránek, když je procházíte, nemáme přístup.

Podle toho, jak dlouho zůstávají aktivní na počítači uživatele, se soubory cookie dělí na:

 • Soubory cookie relace: Zanikají, jakmile uživatel stránky opustí nebo uzavře prohlížeč. Tento typ souboru cookie se používá ke sběru a ukládání údajů během doby, kdy uživatel k webovým stránkám přistupuje.
 • Perzistentní soubory cookie:  Perzistentní soubory cookie zanikají, jakmile dosáhnou svého cíle nebo jakmile jsou manuálně vymazány. Tento typ souboru cookie zůstává v zařízení uživatele po dobu definovanou osobou, která má soubory cookie na starosti. Tato osoba k nim má přístup a může je spravovat. Zůstávají aktivní po dobu několika minut nebo i několika let.

Podle jejich účelu:

 • Technické soubory cookie: Umožňují kontrolu datové komunikace a provozu.
 • Kustomizační soubory cookie: Umožňují uživatelský přístup na základě určitých zjištěných charakteristik spec ifických pro daného uživatele (prohlížeč, jazyk, apod.)
 • Analytické soubory cookie: Získávají údaje o chování uživatele a umožňují generovat profil uživatele.
 • Reklamní soubory cookie: Získávají údaje o správě reklamního prostoru.

Některé služby společnosti ULMA C y E, S. Coop. mohou využívat odkazy na webové stránky sociálních médií jako jsou Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, atd. 

Pomocí sociálního registru dáváte webovým stránkám sociálních médií souhlas k uložení perzistentního souboru cookie.

Tento soubor cookie si zapamatuje vaše ID pro rychlejší přístup při dalších návštěvách. Tento soubor cookie lze vymazat a v nastavení soukromí konkrétních webových stránek sociálních médií můžete společnosti ULMA C y E, S. Coop. odebrat veškerá přístupová oprávnění.

Údaje o souborech cookie umístěných na webových stránkách www.ulmaconstruction.cz

Jak mohu ovládat nastavení souborů cookie?

Schválením těchto Zásad používání souborů cookies dáváte souhlas k použití souborů cookies v souladu s podmínkami zde uvedenými. Společnost ULMA C y E, S. Coop. zpřístupní své Zásady používání souborů cookies, jakmile se uživatel zaregistruje, aby byl uživatel dobře informován, aniž by tím bylo dotčeno právo uživatele soubory cookie kdykoli zablokovat, vymazat a odmítnout jejich použití.

Soubory cookie nainstalované na vašem zařízení můžete povolit, zablokovat nebo vymazat tím, že změníte nastavení v možnostech prohlížeče vašeho zařízení:

Provádíme aktualizaci našich Zásad používání souborů cookies?

Zásady používání souborů cookies na našich webových stránkách můžeme příležitostně aktualizovat a z tohoto důvodu doporučujeme si přečíst naše zásady při každém přístupu na naše webové stránky, abyste byli dobře informováni o tom, jak a proč soubory cookie používáme.

Zásady používání souborů cookies byly naposledy aktualizovány dne: 02/05/2018

VII. KONTAKT SE SPRÁVCEM

1. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se Zásad ochrany osobních údajů, použijte adresu Správce uvedenou v bodě I.

VIII. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Společnost ULMA C y E, S. Coop. si vyhrazuje právo upravit tyto zásady tak, aby byly v souladu s novou legislativou, právními požadavky nebo standardními postupy v rámci odvětví. V takových případech společnost ULMA C y E, S. Coop. jakékoli změny, které mají být na těchto stránkách provedeny, oznámí v dostatečném předstihu před datem účinnosti těchto změn.

2. Níže uvedené datum je datum použití nejnovější verze Zásad ochrany osobních údajů.

04/12/2019