Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Podmínky používání software ULMA Studio pro Revit®

0. Všeobecná ustanovení

0.1.- Tyto podmínky pro používání software upravují vztah mezi firmou ULMA Construction a Uživatelem s ohledem na licencování a používání software ULMA Studio for Revit® (dále „ULMA Studio“).

0.2.- Uživatel potvrzuje, že rozumí a souhlasí s těmito Podmínkami pro použití software, které se vztahují na jakékoliv a veškeré používání a provoz software ULMA Studio. 

0.3.- Firma ULMA Construction nabízí svůj software online prostřednictvím svých webových stránek www.ulmaconstruction.com. Stažením tohoto software z webových stránek firmy ULMA Construction uživatel akceptuje licenční smlouvu mezi firmou ULMA Construction a Uživatelem, jak je stanoveno v těchto Podmínkách.

0.4.- Držitel licence získává nevýhradní licenci k používání software.

0.5.- Použití software ULMA Studio je bezplatné, pokud není dohodnuto jinak.

0.6.- Instalace software ULMA Studio je omezena na jednoho uživatele nebo počítač na jednu každou licenci a firma ULMA Construction nenese odpovědnost za instalaci tohoto software.

0.7.- Držitel licence nesmí vytvářet kopie software s jedinou výjimkou, a tou je zálohování vlastního systému z bezpečnostních důvodů.

0.8.- Software ULMA Studio se může automaticky připojit k internetu a stahovat a instalovat aktualizace nebo vylepšení bez předchozího upozornění. Akceptujete uvedené připojení, stahování a automatickou instalaci aktualizací a vylepšení.

1. Záruka

1.1.- Aplikace ULMA Studio je doplněk pro software Revit®, který uživateli pomáhá aplikovat produkty značky ULMA, a vzhledem k neustálému vývoji materiálů a designů může obsahovat chyby v konečných výsledcích, které ovlivní jejich použití. Uživatel je vždy zodpovědný za kontrolu a ověření získaných dat před jejich použitím, a to jak v designu, tak v materiálech, které mají být použity.

1.2- Přestože společnost ULMA Construction vytvořila software ULMA Studio s maximální péčí a odbornými znalostmi, uživatel uznává, že není možné vytvořit software zcela bez chyb.  Firma ULMA Construction proto nezaručuje, že software ULMA Studio bude fungovat bez přerušení, že bude bez chyb, nebo že chyby budou zcela vyřešeny. Firma ULMA Construction nenese žádnou odpovědnost za újmu (včetně osobních škod) a/nebo újmu přímo způsobenou poruchou programu.

1.3.- Společnost ULMA Construction není v žádném případě odpovědná za žádné výsledky způsobené používáním tohoto programu, a to za žádných okolností, i když je použití software  správné. Přebíráte plnou odpovědnost, s plným zproštěním odpovědnosti stran ULMA Construction, a to za jakoukoliv újmu nebo újmu jakéhokoliv druhu, která může být způsobena Vám nebo třetím stranám jakýmkoliv použitím, včetně řádného používání programu.

1.4.- Je výhradní odpovědností uživatele zajistit předpoklady potřebné pro operační systém, jakož i licence a software, které mu umožní používat software ULMA Studio legálně.

1.5.- Uživatel by měl společnost ULMA Construction upozornit na jakékoliv relevantní vady nebo chyby ihned po jejich zjištění. 

1.6.- Dokumenty a/nebo soubory vytvořené pomocí software ULMA Studio (měření, výpočty, plány, parametry, atd.) nelze použít bez srovnání s uživatelskými příručkami firmy ULMA Construction nebo s jinými použitelnými technickými informacemi o bednění ULMA Construction a/nebo o lešení. Firma ULMA Construction v tomto ohledu nepřebírá žádnou odpovědnost.

2. Duševní vlastnictví

2.1.- Uživatel není oprávněn konkrétně upravovat, zpracovávat, překládat, provádět reverzní inženýrství, kompilovat nebo dekompilovat jakoukoliv část software, vytvářet odvozená díla, a to bez ohledu na to, zda dočasně nebo trvale, zcela nebo částečně, kopírovat software za účelem publikování, distribuce, smlouvy nebo dalšího prodeje software nebo umožnit jeho zpřístupnění třetím stranám, například na internetu.

2.2.- Firma ULMA Construction výslovně uznává všechna práva k duševnímu vlastnictví a výhradní práva k duševnímu využití vztahující se na software ULMA Studio.

2.3.- Licence nezahrnuje převod jakékoliv části vlastnictví k software na uživatele společností ULMA Construction, například autorská práva nebo případně patentová práva.

2.4.- Firma ULMA Construction dále uznává, že tato práva se vztahují na počítačový program, uživatelské příručky a všechny související informační a podpůrné materiály.

3. Zrušení licence 

3.1.- Licence se automaticky ukončí v případě odinstalování software.

3.2.- V případě, že dojde ke zrušení smlouvy, bez ohledu na důvod uvedeného zrušení, Držitel licence musí software okamžitě přestat používat a odstranit jej z jakéhokoliv počítače, na kterém je nainstalován. Držitel licence musí písemně potvrdit, že tuto povinnost plně splnil.

4. Místo plnění a jurisdikce 

4.1.- Místem plnění pro všechny závazky odvozené nebo související s dohodou mezi firmou ULMA Construction a Držitelem licence je Oñati, Španělsko.

5. Ochrana dat a používání souborů cookies

Firma ULMA Construction používá v tomto produktu přihlašovací protokol. Prostřednictvím formuláře pro stahování budou shromažďovány následující údaje: (i) informace získané při registraci; obecná identifikace a konkrétně elektronické kontaktní informace a (ii) údaje vytvořené elektronickými procesy (návyky při procházení internetu), IP adresa a informace shromážděné pomocí cookies, pixelových tagů a dalších technologií. 

Tyto informace budou použity k zajištění správného využití a ke zlepšení našich produktů a k porozumění tomu, jak je lidé používají, a také ke zlepšení uživatelské přívětivosti a stability software.

Pro více informací může uživatel konzultovat Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies u společnosti ULMA Construction zde:

https://www.ulmaconstruction.cz/cs/ochrana-udaju-soubory-cookie